تبلیغات
رضوان
07:31 ب.ظ
7
قرآن چیست؟
گفته شده است، قرآن ترجمه همیشگی برای کائنات است وترجمان روشن ومداوم، برای زبانهایی است که آیات وعلامت تکوینی را می خوانند، وتفسیر برای کتاب جهانی است. وهمچنین قرآن بیانگر نامهایی است که در صفحات زمینها وکنار آسمانها مخفی نگه داشته شده است. وهمچنین برای حقایقی که در خطوط حوادث گمشده اند، کلید می باشد ونیز قرآن زبان غیبی در جهان مادیات است وهمچنین معدن پربها برای آن دسته می باشد که مورد خطا خداوند ومهر شفقت او قرار می گیرند.و همچنین قرآن رکن اساسی و به مثابه جاذبه خورشیدی برای جهان اسلام است. قرآن برای دنیای دیگر، نقشه است و به جای اطلس قرار دارد. قرآ ن ، کلام واضح و تفسیر مستدل و برهان قاطع و دلیل گویا وترجمان روشن و آشکار، در وجود ذات مبارک خداوندی و صفات و اسمی و کار او می باشد و همچنین قرآن یک معلم دلسوز و مربی آ موزنده برای جهان اسلام و آدمیان است ، قرآ ن برای پرورش دنیای بزرگ انسانیت و اسلامیت وبه منزله و آب و تابش خورشید است

. قرآ ن حکمت واقعی برای ابناء بشر و آ دمی است و راهنمای روشن برای حکمت از آفرینش انسان و فواید آن است ، قرآن دستور واحکام و فرمان شریعت اسلامی است ، کتاب موعظه و پند و اندرز و مجله ی ذکر و ادعیه و راهنمای عبودیت و کتاب امر و دعوت می باشد ، کتابی است که انسان را به عمل وفکر وذکر او وا می دارد. قرآن به ظاهر یکی است، ولی در برگیرنده کتابهای فراوان در مورد نیاز مادی ومعنوی ابناء بشری است، قرآن به منزله یک خزانه است، که مملو از نامه ها برابر مشرب ومسلک ورویه های گوناگون افراد واشخاص است، اعم از اولیاء ودوستان وعارفان خداوند متعال که هریک در خداشناسی ورسیدن به حقیقت از یک رویه خاص برخوردارند. قرآن برنامه ای است برای خداشناسی وچراغ پر نوری است برای روشنی راههای انتخابی به طرف شناخت خداوند، قرآن مجموع دستورات وبرنامه های صحیح ودرست زندگی برای دنیا وآخرت می باشد.

قرآن کریم، قانون و برنامه زندگی این امت زنده و پیشوای ناصح آن می باشد، قرآن مدرسه آن که درس زندگی خود را از آن می گیرد و خداوند مربی و آموزگار، که اراده اش بر آن قرار گرفته است که بعد از فوت پیامبر (ص) قرآن به عنوان پیشوای زنده، رهبری امت و تمام نسلها را، به عهده گیرد، چرا که اگر هدابتش به دست قرآن باشد صاحب خودش خواهد شد یعنی بر سرنوشت خود حاکم خواهد شد و به عهد و پیمان خود با قرآن وفا نموده و برنامه زندگی خود را از قرآن گرفته و بدین وسیله عزت و سربلندی خود را به دست آورده و برتری خود را بر سایر برنامه های جاهلی ثابت خواهد کرد.
این قرآن کلماتی خشک و خالی و بی روح نیست که خوانده شده و بعد کنار گذاشته شود بلکه قانون کاملی است برای تربیت و زندگی عملی مسلمانان، چرا که تجارب و چکیده تمام دعوتهای ایمانی را از زمان حضرت آدم تا خاتم پیامبران و حتی امروز را در بر دارد و توشه ای تمام نشدنی برای تمام نسلهاست. تجارب مربوط به نفس و پاک نموده آن و چگونه زندگی کردن در آن موجود بوده تا مسلمانان راه خود را آگاهانه طی نموده و از آن توشه با ارزش و ماندنی، بهره لازم را برده و آن ذخیره متنوع را مورد استفاده قرار دهند.
آری، این قرآن باید قرائت شده و از طرف مسلمانان – آگاهانه – دستوراتش به مورد اجرا گذاشته شود. و باید متوجه باشیم که توجیهات قرآن آنچنان تازه است که انگار امروز نازل شده و در حل مسائل امروز و فردا راهگشاست، و نباید فکر کنیم که کلامی خشک و خالی و مربوط به مسائل گذشته بوده و کاری به آینده ندارد. همچنانکه مسلمانان صدر اسلام احتیاجات واقعی خود را با توجه به توجیهات قرآن، از آن می گرفتند، ما نیز باید آن را فرا راه خود قرار دهیم و احتیاجات خود را مرتفع سازیم.
در این قرآن می توان صورتی خاص از رعایت و کمک خداوند را نسبت به مسلمانان صدر اسلام مشاهده نمود و آن اینکه خداوند آنان را طبق خواسته خودش بار می آورد و بر مبنای برنامه دین، آنان را تربیت می نمود و بدین صورت آنان را به رعایت خودش متوجه می ساخت. قرآن نسبت به ضمیر و دل و درون، در مشخص ترین خصیصه هایش و کوچکترین امور و مخفی ترین پوشیده هایش برنامه مشخص داشته و همچنان برای حفظ امت اسلامی، از کید و خدعه دشمنان آشکار و پنهانش، توجیهات محکم دارد و برای اینکه امت را در کنف خداوند قرار داده و اخلاقش را بازسازی نموده و عادات غلطش را از او گرفته و به جایش عاداتی درست جایگزین سازد و جماعتی صالح از مسلمانان پرورش دهند که پرچم خداوند را برپا دارند و به تمام عالم برسانند، آری قرآن قوانین و چهارچوبهای خود را برای درست نمودن مسلمانان در صدر اسلام به کار برد. و امروز نیز همان توجیهات و اساسها برای برقرار نمودن جامعه دینی، وجود دارند و در هر زمان و مکانی قابل پیاده شدن هستند و جنگ و مبارزه ای که قرآن علیه جاهلیت به راه انداخت، در هر زمان و مکانی، امکان تکرارش وجود دارد و دشمنانی را که قرآن با آن روبرو بوده، دسایس و مکر و حیله هایشان، عوض نشده و به حال خود باقی است. چرا که انگیزه دشمنی ها و وسایل به کار گرفته شده همان انگیزه و همان وسایل است. فقط شکل و صورت آن با توجه به اوضاع و احوال عوض شده است. بنابراین مسلمانان برای مقابله با دشمنان دین و دنیایشان محتاج به توجیهات قرآنند. همان احتیاجی که مسلمانان صدر اسلام به قرآن داشتند. و مسلمانان امروز برای تثبیت افکار صحیح و درک جایگاه خودشان و چگونگی افکارشان در مورد کل هستی که در ضمن آن، مردم نیز وجود دارند به همان توجیهات و راهنماییها و نصوص قرآن محتاج بوده تا راه و روش خود را تبیین کنند. قرآن برای همیشه قانون زندگی این امت است. قرآن، قانون کامل و شاملی است که مسلمانان باید شیوه زندگی و چگونگی اخلاق و رفتار و چگونگی نظم اجتماع را در تمام مسائل، از آن بگیرند، قرآن، همچنانکه توانست گروهی ممتاز و نمونه را در صدر اسلام در زمینه رهبری و قیادت، فارغ التحصیل گرداند به همان دلیل دوباره قادر است و استعداد آن را دارد در هز زمان و مکانی و در تمام نسلها، چنین رهبرانی را، فارغ التحصیل گردانده و به مرحله رشد برساند. و آن یک شرط دارد اینکه خالصانه به این منبع یعنی قرآن برگردند. و حقاً به آن ایمان بیاورند و آن را، سرلوحه زندگی خود قرار دهند، نه آن را بخوانند و وسیله نوازش گوشهایشان کنند.

برچسب ها: تعریف قرآن،